Pētījumi

Leksiskā daudzveidība

Leksiskās daudzveidības mērījumi ļauj analizēt tipisku un reti lietotu vārdu īpatsvaru korpusa tekstos, kā arī sniedz informāciju par autoru vārdu krājuma bagātumu kopumā. Diagramma salīdzinoši demonstrē autoru vārdu krājuma bagātumu, izmantojot MSTTR metodi (mean segmental type-token ratio – segmenta vidējā vārdformas un vārdu skaita attiecība).

Veicot MSSTTR mērījumu, teksts tiek sadalīts segmentos (100, 250 un 500 vārdu segmenti), un tiek aprēķināta vidējā unikālo lemmu un vārdu skaita attiecība šajos segmentos. Jo augstāka mērījuma vērtība, jo lielāka teksta leksiskā daudzveidība.

Baklāne, A., Saulespurēns, V. Leksiskās daudzveidības kvantitatīvā analīze latviešu prozas izpētē. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā = Current Issues in Research of Literature and Culture 27. Liepāja: LiePA. 2022

Korpusu analīze NoSketch platformā

Korpusu analīzes platformā nosketch.lnb.lv pētniekiem pieejami daiļliteratūras, folkloras, vēstures un citu tematisku materiālu korpusi. Platformā iespējams pētīt atsevišķu vārdu vai visu teksta vārdu lietojuma statistiku, analizēt konkordances, kolokācijas un salīdzināt korpusus.